produkty > herbicídy

Kideka®

Bez burín sa lepšie darí

Postrekový postemergentný herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu, určený na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín a ježatky v kukurici.

Účinná látka: mesotrione 100 g/l (9,15% hm)

Balenie: 5 l

Na stiahnutie
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Účinná látka mesotrione patrí do skupiny triketónových inhibítorov biosyntézy karotenoidových pigmentov. Prípravok je prijímaný listami aj koreňmi a rozvádzaný xylémom aj floémom. Účinok sa prejavuje vybielením listov a nekrózami meristematických tkanív. Prvé symptómy sú badateľné za 5-7 dní po ošetrení, plný účinok do dvoch týždňov. Vyznačuje sa vysokou selektivitou a to až do štádia šiestich listov kukurice.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: mrlík biely, láskavec ohnutý, horčiaky, ambrózia, durman obyčajný, hluchavky, horčica roľná, hviezdica prostredná, iva voškovníkovitá, konopnica napuchnutá, láskavec, mliečnik mrlík, peniažtek roľný, podslnečník Theofrastov, reďkev ohnicová, rumančeky, slnečnica výmrv, zemedym lekársky.

Stredne citlivé buriny: ježatka kuria, ibištek trojdielny, horčiak, lipkavec obyčajný, loboda, pohánkovec ovíjavý, repka výmrv, veroniky, voškovník obyčajný, pichliač roľný.

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
kukurica, kukurica cukrová
jednoročné dvojklíčnolistové buriny, ježatka
1,5 l/ha
AT

Dávka vody: 200 - 400 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 1× za rok.

Spôsob použitia:

Prípravok aplikujte v rastovej fáze 2 až 8 listov kukurice (BBCH 12-18), podľa rastovej fázy burín. Proti jednoročným trávam ošetrujte v štádiu 1-3 pravých listov (BBCH 11-13) a proti dvojklíčnolistovým burinám do štádia 4 listov (BBCH 14).

Vplyv na následné a náhradné plodiny:

Následné pestovanie medziplodín a citlivých dvojklíčnolistových plodín (repa cukrová, špenát, hrach, fazuľa a sója) odporúčame až po 20-tich mesiacoch od aplikácie prípravku. Vzhľadom na krátke reziduálne pôsobenie v pôde je možné pestovať v tom istom roku po aplikácii prípravku a zbere kukurice všetky ozimné obilniny. V prípade vykonania hlbokej orby je možné po 4-8 mesiacoch od aplikácie prípravku vysievať repku ozimnú.

V prípade predčasného zaorania už ošetrenej kukurice, je možné na tom istom pozemku pestovať iba kukuricu.

Pri aplikácii nesmú byť prípravkom ani úletom postrekovej hmly zasiahnuté susediace ani žiadne iné necieľové rastliny, porasty a pozemky.