produkty > herbicídy

Nagano

Nádych pre kukuricu

Postrekový postemergentný herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja, určený na ničenie jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Ukončenie používania prípravku Nagano je 17.9.2021

Účinná látka: mesotrione 100 g/l (9,7 % hm),
bromoxynil 100 g/l (9,7% hm)

Balenie: 5 l

Na stiahnutie
KBÚ

Pôsobenie prípravku

Mesotrione je triketónový inhibítor biosyntézy karotenoidových pigmentov, ktorý chráni rastlinný chlorofyl pred rozkladom slnečným žiarením. Je prijímaný listami aj koreňmi. Účinok sa prejavuje vybielením listov a nekrózami meristematických tkanív. Prvé symptómy sú badateľné za 5-7 dní po ošetrení, plný účinok do dvoch týždňov.

Bromoxynil patrí do skupiny nitrilov a pôsobí prevažne ako dotykový a čiastočne systémový herbicíd na vzídené dvojklíčnolistové buriny, ktoré sú v rastovej fáze 2-4 pravých listov (BBCH 12-14). V neskorších rastových fázach účinnosť klesá a zasiahnuté buriny môžu obrastať. Účinná látka bromoxynil je prijímaná listami a blokuje fotosyntézu burín. Spôsobuje zasychanie burín a ich následné odumieranie. Účinok na buriny sa prejavuje do 24 hodín po ošetrení drobnými nekrotickými škvrnami.

Spektrum burín

Citlivé buriny: láskavec ohnutý, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, ľuľok čierny, ibištek trojdielny, horčiak obyčajný, hviezdica prostredná, ambrózia, durman obyčajný, hluchavky, horčica roľná, hviezdica prostredná, iva voškovníkovitá, konopnica napuchnutá, láskavec, mliečnik, mrlík, peniažtek roľný, podslnečník Theofrastov, reďkev ohnicová, rumančeky, slnečnica výmrv, zemedym lekársky.

Stredne citlivé buriny: ježatka kuria, horčiak, lipkavec obyčajný, loboda, pohánkovec ovíjavý, repka výmrv, veroniky, voškovník obyčajný, pichliač roľný.

Registrované použitie

Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
Poznámka
kukurica
dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy
1,0 l/ha
AT
na siláž, na zrno
kukurica cukrová
dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy
1,0 l/ha
AT
-

Dávka vody: 150 - 500 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 1x za za vegetačné obdobie.

Návod na použitie

Ošetrujte v čase keď majú jednoročné trávy 1-3 pravé listy (BBCH 11-13), dvojklíčnolistové buriny 4 pravé listy (BBCH 14); optimálna rastová fáza kukurice je 2 až 8 listov t.j. BBCH 12-18.

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku mesotrione a bromoxynil viac než 1× za vegetačné obdobie.

Vplyv na následné a náhradné plodiny

V prípade následných plodín ako repa cukrová, špenát, hrach, fazuľa a sója odporúčame dodržať čakaciu dobu min. 20 mesiacov od aplikácie prípravku. Vzhľadom na krátke reziduálne pôsobenie v pôde je možné pestovať v tom istom roku po aplikácii prípravku a zbere kukurice všetky ozimné obilniny a repku ozimnú. V prípade náhrady už ošetrenej kukurice je možné zaradiť iba kukuricu. V prípade susediacich plodín je nevyhnutné dodržiavanie stanovených ochranných zón medzi ošetrovanou plochou a nimi.

Pri aplikácii nesmú byť prípravkom ani úletom postrekovej hmly zasiahnuté susediace ani žiadne iné necieľové rastliny, porasty a pozemky.