produkty > fungicídy

Zamir 40 EW

Špecialista na klasové fuzáriá

Postrekový prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu proti hubovým chorobám pšenice ozimnej a jačmeňa jarného.

Ukončenie predaja prípravku Zamir je 30.6.2022. Ukončenie používania prípravku Zamir je 30.6.2023

Účinná látka: tebuconazole 133 g/l, prochloraz 267 g/l

Balenie: 5 l

Na stiahnutie
KBÚ

Pôsobenie prípravku

ZAMIR 40 EW je kombinovaný širokospektrálny systémový a translamilárny fungicíd s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Prípravok je zmes, ktorá obsahuje účinné látky: triazolovú (tebuconazole) a imidazolovú (prochloraz), ktorých mechanizmom účinku je inhibícia C14 demetylácie v biosyntéze sterolov pri hubových patogénoch. Účinná látka prochloraz preniká do rastlinných pletív, ale nie je rozvádzaná do neošetrených častí rastlín. Tebuconazole je prijímaný listami a stonkami rastlín a transpiračným prúdom je systémovo rozvádzaný do celej rastliny. Keďže účinná látka má len nepatrnú tendenciu k rýchlemu hromadeniu na vrcholových častiach rastliny, dochádza k jeho rovnomernému rozdeleniu v celej rastline. Doba účinnosti prípravku sa pohybuje v rozmedzí 3–4 týždňov po aplikácii.

Registrované použitie

Plodina
Účel použitia
Dávka
Ochr. doba
pšenica ozimná
steblolam, múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze, fuzariózy v klasoch
1,0 l/ha
42 dní

Dávka vody 300-400 l/ha.

Maximálne 1 aplikácia za sezónu pri dodržaní ochrannej doby.

Návod na použitie

Fuzariózy v klasoch
V pšenici a v jačmeni sa prípravok proti fuzariózam používa preventívne alebo pri objavení sa mycélia choroby v období plného kvetu (BBCH 59 - 69).

Septoriózy, steblolam
V pšenici sa prípravok používa preventívne alebo pri objavení sa prvých príznakov choroby v období od fázy plného odnožovania až do plného kvetu (BBCH 29 - 69).

Múčnatka, hrdze
V pšenici sa prípravok používa preventívne alebo pri objavení sa prvých príznakov choroby v období od objavenia sa prvého kolienka až do fázy klasenia (BBCH 31- 49).